}

MA / DI

15:00 – 22:00 uur

}

WO

13:00 – 22:00 uur

}

DO

15:00 – 23:00 uur

}

VR

14:00 – 0:00 uur

}

ZA

12:00 – 0:00 uur

}

ZO

12:00 – 22:00 uur

ALGEMENE VOORWAARDEN

Om uw bezoek en dat van onze overige bezoekers zo veilig en aangenaam mogelijk te maken, zijn deze Algemene Voorwaarden opgesteld. Met het betreden van de locatie van The Maxx, gaat u als bezoeker akkoord met deze Algemene Voorwaarden en aanvaardt u de andere rechten en plichten die vermeld staan op www.themaxx.nl en die ter inzage liggen bij de receptie van The Maxx.

1. Definities

The Maxx: aanbieder van diverse Faciliteiten op het gebied van avontuur en ontspanning, gevestigd aan de Koningsschot 55 te Veenendaal.

Faciliteit: alle diensten of producten die The Maxx aanbiedt waaronder, maar niet uitsluitend, elektrisch karten, poolen, darten, glowgolf, lasergame, trampolinespringen / jumpen, escape rooms, escape games, flashcape rooms en het gebruik van de horeca faciliteiten.

Arrangement: een combinatie van activiteiten.

Bezoeker: een natuurlijke of rechtspersoon die met The Maxx een overeenkomst heeft gesloten om gebruiken te maken van de Faciliteiten van The Maxx, degene die een reservering heeft geplaatst bij The Maxx voor een Faciliteit alsmede een ieder die de locatie van The Maxx betreedt, ongeacht of deze gebruik maakt van een Faciliteit van The Maxx.

2. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle Bezoekers van The Maxx. Iedere Bezoeker wordt geacht bekend te zijn met deze Algemene Voorwaarden. Op de onbekendheid van de Algemene Voorwaarden kan geen beroep worden gedaan. Toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de deelnemer/opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien enige bepaling nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook te raadplegen op de website www.themaxx.nl en bij de receptie van The Maxx.

3. Betaling

Betaling dient te geschieden voordat gebruik gemaakt wordt van een Faciliteit. Een Faciliteit kan op de volgende manieren worden gereserveerd:

A.door contante betaling of pinbetaling direct voorafgaand aan een activiteit. Indien het een activiteit betreft voor meer dan 5 personen, kan The Maxx een eerdere betaaldatum bepalen waarbij een redelijke termijn zal worden aangehouden.
B.door tijdige overmaking van het op de vooraf toegezonden factuur vermelde bedrag. De overeenkomst komt tot stand zodra de betaling door The Maxx is ontvangen. Het moment waarop de boeking moet worden betaald, zal door The Maxx in de bevestiging worden aangegeven. Ter bevestiging van de boeking van de activiteit stuurt The Maxx een e-mail aan de deelnemer die de activiteiten of het arrangement heeft geboekt.
C.door middel van het sluiten van een overeenkomst op afstand via www.themaxx.nl, via het e-mailadres van The Maxx of telefonisch. Een aanbod van de deelnemer wordt geacht te zijn gedaan indien de deelnemer de betreffende gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, gewenste activiteit of arrangement, datum en tijdstip en aantal personen elektronisch aan The Maxx heeft gestuurd.

De overeenkomst tussen de deelnemer en The Maxx komt tot stand op het moment dat The Maxx via e-mail een bevestiging aan de deelnemer heeft gestuurd waarin een weergave van de aangevraagde activiteit staat. Op deze bevestiging van de activiteit wordt de betaalmethode en het te betalen bedrag vermeld. Het moment waarop de reservering moet worden betaald, zal door The Maxx in de bevestiging worden aangegeven. Bij niet-tijdige betaling of als de Bezoeker niet tijdig aanwezig is voor de gereserveerde Faciliteit zonder tijdig bericht, dan vervalt de reservering maar blijft de betaling onverminderd verschuldigd.

Elke overeenkomst wordt aangegaan als een inspanningsverplichting van The Maxx om een Faciliteit ter beschikking te stellen aan de Bezoeker op een bepaalde datum en met een bepaalde starttijd en een bepaalde eindtijd. Binnen een groep zal een individuele wens om wel of niet een Faciliteit mee te doen altijd gerespecteerd worden. Hieraan kan nooit recht op restitutie of anderszins vermindering worden ontleend.

4. Prijzen

Alle prijzen die The Maxx hanteert zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Extra’s afgenomen buiten het gereserveerde arrangement/programma worden aan u doorberekend.

5. Annulering en/of wijzigingen

Zodra een Bezoeker een reservering voor een Faciliteit heeft geplaatst, en deze door The Maxx is bevestigd, dan is de reservering definitief. Annulering van de aangekochte activiteit leidt dan niet tot restitutie van de betaalde bedragen c.q. verschuldigde bedragen blijven onverminderd verschuldigd. Het wijzigen van de datum, het tijdstip of het aantal personen van een reservering is niet mogelijk, tenzij The Maxx een verzoek daartoe schriftelijk honoreert. Een dergelijk verzoek dient te worden gedaan door tijdig een e-mail te sturen aan The Maxx met vermelding van de naam van de Bezoeker(s), de oorspronkelijke datum en de gewenste datum. Beoordeling van het verzoek hangt af van de tijdigheid van het verzoek, zulks ter beoordeling door The Maxx en de beschikbaarheid op de gewenste datum.

The Maxx behoudt zich te allen tijde het recht voor om het tijdstip van aanvang van een reservering, het programma of de programmavolgorde te wijzigen. De Bezoeker die de reservering heeft geplaatst wordt, indien diens contactgegevens bekend zijn bij The Maxx, hiervan zo spoedig mogelijk per e-mail of telefonisch op de hoogte gesteld. In goed overleg met de Bezoeker zal dan gezocht worden naar een passende alternatieve datum en/of tijdstip voor de reservering. Het annuleren van de aangekochte activiteit en restitutie van het aankoopbedrag is daarbij niet mogelijk. Tenzij anders is bepaald is een reservering niet overdraagbaar aan een andere Bezoeker.

6. Minderjarigen

Kinderen tot en met elf (11) jaar oud moeten bij het betreden van The Maxx worden vergezeld door een verantwoordelijke volwassene, die toezicht moet houden op de kinderen. Om die reden kan bij de toegang van The Maxx door kinderen zonder begeleiding de leeftijd worden gecontroleerd. De verantwoordelijke begeleiders zijn te allen tijde verantwoordelijk en aanspreekbaar op het gedrag van de door hen meegebrachte of door hen begeleide minderjarige kinderen onder de 18 jaar. De minderjarige kinderen vallen te allen tijde onder de verantwoordelijkheid van hun ouders of wettelijk voogd. Deze verantwoordelijkheid strekt zicht uit tot de eventuele schade die hun kinderen veroorzaken.

7. Veiligheid

Het betreden van de Faciliteiten van The Maxx en het omliggende terrein geschiedt op eigen risico. Bij het betreden van het geheel begeeft men zich welbewust in een omgeving waarin een verhoogd risico bestaat op schade, dan wel letsel. The Maxx hanteert strikte regels met het oog op het waarborgen van de veiligheid van eenieder. Het is ten strengste verboden om onder invloed van alcohol of verdovende middelen deel te nemen aan alle Faciliteiten van The Maxx.

Bij het betreden van The Maxx aanvaardt Bezoeker een verhoogd risico, alsmede gaat men akkoord met de geldende veiligheidsreglementen. Deze reglementen worden op verscheidene plaatsen tentoongespreid, zijn kosteloos verkrijgbaar bij de receptie en worden door middel van instructies door het personeel van The Maxx kenbaar gemaakt en nageleefd. Eenieder is verplicht te allen tijde de aanwijzingen van The Maxx op te volgen De gevolgen van het niet opvolgen of het niet naleven van enig veiligheidsreglement zijn voor eigen rekening en risico.

Bezoeker is verplicht om zich tijdens het gebruik van de Faciliteiten van The Maxx zo te gedragen dat hij of zij geen enkel gevaar oplevert voor andere Bezoekers of personeel van The Maxx. Gedrag dat de Bezoekers of het personeel van The Maxx in gevaar brengt, wordt niet getolereerd. In het uiterste geval is The Maxx gerechtigd de Bezoekers uit het pand te verwijderen, zonder dat recht op teruggave of vermindering bestaat.

Het is niet toegestaan om eigen drink- of etenswaren mee te brengen. Roken is alleen mogelijk op het buitenterras of bij de voordeur en is in andere ruimten verboden.

Indien en voor zover het dienstdoende personeel van The Maxx het vermoeden heeft dat een Bezoeker zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal of enig ander strafbaar feit, dan heeft de bedrijfsleiding het recht de kleding en bagage van de Bezoeker te onderzoeken en eventueel in beslag te nemen. De Bezoeker geeft op voorhand hiervoor toestemming.

8. Aansprakelijkheid en schade

The Maxx aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadiging, verlies of ontvreemding van eigendommen van de Bezoeker, ongevallen welke op enigerlei wijze voortvloeien uit gebruik van een Faciliteit, letsel of enig ander nadeel dat een Bezoeker mocht lijden in verband met een bezoek aan The Maxx, tenzij de aansprakelijkheid van The Maxx op grond van de wet dwingend rechtelijk is voorgeschreven. Indien The Maxx op enigerlei wijze toch aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid steeds beperkt tot maximaal het bedrag dat in het betreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van The Maxx wordt vergoed, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor The Maxx geldt en nadrukkelijk voor zover deze aansprakelijkheid aanvaard wordt door de verzekeraar.

In aanvulling op het vorige aanvaardt The Maxx geen enkele aansprakelijkheid voor letsel en/of schade die verband houdt met de deelname door de Bezoeker aan de Faciliteiten karten, lasergame, glowgolf, trampolinespringen/jumpen en alle andere activiteiten verzorgd door The Maxx. Iedere bezoeker neemt deel aan een activiteit op eigen risico. Aansprakelijkheid voor indirecte schade wordt eveneens door The Maxx niet aanvaard.

Indien een Bezoeker meent schade te hebben geleden waarvoor hij/zij The Maxx aansprakelijk acht, dan dient deze schade onmiddellijk gemeld te worden bij de bedrijfsleiding. Daarnaast dient deze schade ook binnen 48 uur na het ontstaan schriftelijk bevestigt te worden bij The Maxx. De schademelding moet een gedetailleerde beschrijving bevatten van de schade en de vermoedelijke oorzaak. In geval van een niet tijdige of onvolledige schademelding, vervalt het recht op vergoeding van de geleden schade.

9. Wangedrag en aansprakelijkheid Bezoekers

Bezoekers dienen te allen tijde zich te houden aan de huisregels van The Maxx en dienen de instructies van het personeel op te volgen. Indien een Bezoeker zich schuldig maakt aan baldadigheid, het moedwillige vernielen van eigendommen van The Maxx en andere gasten, het niet houden aan de veiligheidsvoorschriften of instructies van het personeel of het verstoren van de orde binnen The Maxx, dan wordt de Bezoeker onmiddellijk uit het pand verwijderd. De politie kan hierbij worden ingeschakeld. Restitutie van de gemaakte reservering zal niet plaatsvinden, ook niet als slechts een gedeelte van het arrangement tot dan is verbruikt.

Bezoekers (en anderen die hen vergezellen) zijn hoofdelijk aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit verlies, diefstal, of beschadiging van het bezit of eigendom van (personeel van) The Maxx en derden, alsmede voor enig letsel toegebracht aan werknemers van The Maxx en derden, ongeacht of de schade dan wel het letsel het gevolg is van enig handelen of nalaten van afnemer zelf, of anderen die zich met toestemming van afnemer op het terrein van The Maxx bevonden.
Bezoeker vrijwaart The Maxx voor alle aanspraken ter zake schade van derden die (mede) het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van afnemer, of anderen die zich met toestemming van Bezoeker op het terrein van The Maxx bevonden.

10. Karten

Deelnemers aan de activiteit karten dienen een minimale lichaamslengte te hebben van 140 cm. Kinderen en jeugd rijden op aangepast vermogen aan de hand van de leeftijd en ervaring. Onze karts zijn bedoeld om sportief en recreatief mee te rijden en zijn geen botsauto’s. Het is absoluut verboden (opzettelijk) te botsen met de karts. Een ieder die zich niet aan de veiligheidsregels en instructies van het personeel houdt, wordt onmiddellijk van de baan verwijderd en uitgesloten van verdere deelname. Er wordt geen geld geretourneerd of in mindering gebracht. Moedwillig aangebrachte schade – zulks door The Maxx te bepalen – zullen wij bij de Bezoeker in rekening brengen.

11. Parkeren

Het parkeren van een voertuig op het parkeerterrein van The Maxx, geschiedt geheel op eigen risico. Op het parkeerterrein van The Maxx gelden dezelfde verkeersregels als op de openbare weg. Bezoekers wordt aangeraden om hun voertuig goed af te sluiten en geen waardevolle spullen achter te laten. In geval van diefstal, beschadiging of vernieling van het voertuig aanvaardt The Maxx geen enkele aansprakelijkheid. Dit geldt ook als de schade wordt veroorzaakt door storm, brand, hagel, een explosie of andere buitengewone gebeurtenissen.

12. Juridische website

Alhoewel wij uiterste zorg dragen voor correcte informatie op onze website, kunnen er echter in geen enkel geval rechten worden ontleend aan de inhoud ervan. Wij garanderen evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enige vorm van schade ontstaan, direct of indirect, door bijvoorbeeld verlies van data-, gebruik- en/of opbrengsten, in welke vorm dan ook, in verband met het gebruik van de informatie, zoals weergegeven op onze webpagina’s.

13. Klachten

The Maxx doet haar uiterste best om een bezoek aan The Maxx zo prettig mogelijk te laten verlopen. Ondanks alle zorg kan het voorkomen dat een Bezoeker een klacht heeft. Deze klacht dient in principe direct bij één van de medewerkers van The Maxx te worden gemeld die de klacht verder zal begeleiden. Mocht een directe melding van de klacht redelijkerwijs niet mogelijk zijn, dan dient de klacht in elk geval binnen 8 dagen na gebruik making van de Faciliteit schriftelijk bij The Maxx te zijn ingediend onder opgave van de feiten waarop de klacht betrekking heeft. The Maxx zal alle klachten zo spoedig mogelijk in behandeling nemen en degene die de klacht heeft ingediend, op de hoogte houden van de behandeling.

14. Vragen

Voor vragen over de Faciliteiten van The Maxx, kan tijdens de openingstijden telefonisch contact opgenomen worden met The Maxx. Daarnaast kunt u uw vragen ook per email of via het formulier op de website stellen. Vermeld daarbij graag duidelijk uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en een geldig e-mail adres. The Maxx streeft er naar om vragen binnen 24 uur te beantwoorden.

The Maxx
Koningsschot 55
3905 PR Veenendaal
Email: info@themaxx.nl
Telefoon: 0318-252020

15. Toepasselijk recht

Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen The Maxx en haar Bezoekers zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van The Maxx.

Loading...